Return to Mitkūnų kaimo bendruomenė

Įstatai

Mitkūnų kaimo bendruomenė

ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Mitkūnų kaimo bendruomenė (toliau – Asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija.
 2. Asociacijos veiklos laikotarpis – neribotas.
 3. Asociacijos finansiniai metai – sausio mėn. 1 d. – gruodžio mėn. 31 d.

II. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS

 1. Asociacijos veiklos tikslai:
  1. gyvenamosios aplinkos pritaikymas;
  2. laisvalaikio organizavimas;
  3. pilietinis ugdymas;
  4. savanoriškos veiklos skatinimas ir organizavimas;
  5. vietos bendruomenių vystymas.

Asociacijos veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:
Kodas Aprašymas
45.2 Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas
58.13 Laikraščių leidyba
58.19 Kita leidyba
73.11 Reklamos agentūrų veikla
73.2 Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa
79.12 Ekskursijų organizatorių veikla
81.3 Kraštovaizdžio tvarkymas
82.3 Posėdžių ir verslo renginių organizavimas
85.52 Kultūrinis švietimas
85.59 Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas
85.6 Švietimui būdingų paslaugų veikla
88.99 Kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla
90.01 Scenos pastatymų veikla
90.03 Meninė kūryba
93.1 Sportinė veikla
93.11 Sporto įrenginių eksploatavimas
93.12 Sporto klubų veikla
93.19 Kita sportinė veikla
93.29 Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla
94.9 Kitų narystės organizacijų veikla
94.99 Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla
95.11 Kompiuterių ir išorinės įrangos remontas
95.12 Ryšių įrangos remontas
95.21 Vartotojiškos elektroninės įrangos remontas

III. NARYSTĖ ASOCIACIJOJE, ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys, pateikę vadovui prašymą įstoti į Asociaciją, įsipareigoję laikytis įstatų reikalavimų ir visuotinio susirinkimo nustatyta tvarka sumokėję nustatyto dydžio stojamąjį mokestį.
 1. Stojamųjų įnašų, nario mokesčio mokėjimo tvarka, išstojimo, pašalinimo iš Asociacijos narių tvarka tvirtinama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
 1. Asociacijos narių teisės nesiskiria nuo nurodytų Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme (toliau – Asociacijų įstatymas).
 1. Asociacijos narių pareigos:
  8.1. laikytis Asociacijos įstatų;
  8.2. vykdyti visuotinio narių susirinkimo, vadovo nutarimus;
  8.3. dalyvauti visuotiniuose narių susirinkimuose.

IV. ASOCIACIJOS ORGANAI

 1. Asociacijos organai yra:
  9.1. visuotinis narių susirinkimas;
  9.2. vienasmenis Asociacijos valdymo organas – vadovas;
  9.3. revizorius.
 1. Visuotinio narių susirinkimo kompetencija, taip pat valdymo organo kompetencija nesiskiria nuo nurodytų Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.82 straipsnyje ir Asociacijų įstatyme.
 1. Visuotinį eilinį narių susirinkimą šaukia vadovas kartą per metus, ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Apie šaukiamą visuotinį susirinkimą vadovas ne vėliau kaip 20 dienų ikisusirinkimo dienos praneša kiekvienam nariui įstatų 18 punkte nurodyta tvarka. Jeigu visuotiniamesusirinkime nėra kvorumo, per 30 dienų šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais. Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jei su tuo raštu sutinka ne mažiau kaip 2/3 Asociacijos narių.
 1. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2Asociacijos narių. Sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančiųAsociacijos narių balsų, kai priimamas sprendimas keisti Asociacijos įstatus, pertvarkyti,reorganizuoti ar likviduoti Asociaciją.
 1. Neeilinį visuotinį narių susirinkimą gali inicijuoti ir organizuoti iniciatyvinė grupė, sudaryta nemažiau kaip iš 2/3 narių, arba vadovas.

V. ASOCIACIJOS LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI ASOCIACIJOS VEIKLOS

KONTROLĖS TVARKA

 1. Lėšos ir pajamos naudojamos Asociacijos tikslams įgyvendinti.
 2. Vadovas per 4 mėnesius turi parengti ir pateikti eiliniam visuotiniam narių susirinkimui praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitą.
 3. Asociacijos veiklos kontrolę vykdo visuotinio narių susirinkimo 7 metų laikotarpiui išrinktas revizorius.

VI. ASOCIACIJOS PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI

 1. Kai Asociacijos skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamameelektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.
 2. Asociacijos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama nariams elektroniniu paštu arba paštu. Su visa informacija nariai turi galimybę susipažinti Asociacijos buveinėje.
 3. Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarką tvirtina vadovas.
 4. Asociacijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai.

VII. ASOCIACIJOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR JŲ VEIKLOS

NUTRAUKIMO TVARKA

 1. Sprendimą steigti Asociacijos filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti filialų iratstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Asociacijos vadovas, vadovaudamasis teisės aktais.

VIII. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

 1. Asociacijos įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

IX. ASOCIACIJOS BUVEINĖS KEITIMO TVARKA

 1. Asociacijos buveinė keičiama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

X. ASOCIACIJOS PERTVARKYMAS IR PABAIGA

 1. Jeigu Asociacijoje liko mažiau negu 3 nariai, per 30 dienų apie tokį narių sumažėjimą Asociacijaturi pranešti Juridinių asmenų registrui.
 1. Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso nustatyta tvarka.